حسابدار آنلاین
طعمی متفاوت از حسابداری
مرور رده

خدمات مالیاتی

تنظیم اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی

مطابق با ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل…

تنظیم اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

مطابق با ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌های مقرر به…

تنظیم اظهارنامه املاک

مطابق با ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد. درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار…

تنظیم و تحریر لوایح مالیاتی

مطابق با ماده 237 ق.م.م برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. هرگاه برگ تشخیص مالیات صادر و به…