حسابدار آنلاین
طعمی متفاوت از حسابداری
مرور رده

قوانین و آیین‌نامه‌ها

قانون مالیات‌های مستقیم – ماده ۱۳۱

ماده 131- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:1- تا میزان پانصد میلیون (500,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%)2- نسبت به…

ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان

ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان – در خصوص معافیت مالیاتی 50 درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید. تصویب نامه شماره 113789/ت 56263 هـ مورخ 1398/9/9 هیات محترم وزیران…