حسابدار آنلاین
طعمی متفاوت از حسابداری
مرور رده

کارگاه الزامات قانونی

تنظیم اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی

به موجب ماده ۶ قانون تجارت هر تاجری به استثناء کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه‌ قائم مقام این دفاتر قرار می‌دهد داشته باشد: دفتر روزنامه ۲- دفتر کل ۳- دفتر دارائی ۴- دفتر کپیه. با استناد به…