به موجب ماده 6 قانون تجارت هر تاجری به استثناء کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه‌ قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد.

1- دفتر روزنامه 2- دفتر کل 3- دفتر دارائی 4- دفتر کپیه.

با استناد به مواد 11 و 12 قانون فوق دفاتر مذکور در ماده 6 به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد باید توسط نماینده اداره ثبت شماره گذاری، امضاء و پلمپ شود.

تحریر دفاتر قانونی موضوع ماده 6 قانون تجارت نیز باید مطابق با آیین نامه تحریر دفاتر قانونی انجام شود و صاحبان مشاغل موظفند آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی را رعایت کنند.

در این رابطه کارشناسان و متخصصین ما در حسابدار آنلاین با تاکید بر اصل رازداری و توجه به محرمانه بودن اطلاعاتی که در جریان ارائه خدمات حرفه‌ای در اختیار آنها قرار می‌گیرد و در جهت انجام به موقع تمامی مراحل آن از تنظیم اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی تا تحریر و تنظیم اسناد مثبته برای تحویل به ممیزین محترم مالیاتی به منظور رسیدگی، شما را همراهی می‌کنند.

 

logo-samandehi