حسابدار آنلاین
طعمی متفاوت از حسابداری

تنظیم و تحریر لوایح مالیاتی

تنظیم و تحریر لوایح مالیاتی

مطابق با ماده ۲۳۷ ق.م.م برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. هرگاه برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند طبق ماده ۲۳۸ ق.م.م ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. در این رابطه کارشناسان و متخصصین ما در حسابدار آنلاین با تاکید بر اصل رازداری و توجه به محرمانه بودن اطلاعاتی که در جریان ارائه خدمات حرفه‌ای در اختیار آنها قرار می‌گیرد، آماده ارائه خدمات به شما مودیان محترم در هر مرحله از راه و در تمامی هیئت‌ها و مجامع مالیاتی اعم از؛ توافق با رئیس امور مالیاتی، هیئت حل اختلاف بدوی و تجدید نظر، شورای عالی مالیاتی، هیئت ۲۵۱ مکرر، هیئت حل اختلاف در اجرای ماده ۲۱۶ می‌باشند.