حسابدار آنلاین
طعمی متفاوت از حسابداری

تنظیم اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی

تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد مشاغل

مطابق با ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد. طبق ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود.
درصورتی که مودی از ارائه اظهار نامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند.
اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی در دو قالب اظهارنامه انفرادی و مشارکتی قابل تسلیم می‌باشد که بسته به شرایط واحد کسبی می‌بایست اطلاعات لازم در سامانه ثبت نام وارد شود.
زمان تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقیقی پایان خرداد ماه هر سال است و مودیانی که در مهلت مذکور و تا پایان موعد مقرر اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود نکنند طبق ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل سی درصد (۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و ده درصد (۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مودیان می‌باشد. حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیر واقعی نیز جاری است.
سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خود اظهاری مودیان مالیاتی، اظهارنامه را در سامانه tax.gov.ir قرار داده است که مودیان محترم مالیاتی، پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی می‌بایست نرم افزار مذکور را دانلود و پس از تکمیل اظهارنامه، اقدام به ارسال نمایند.
در این رابطه کارشناسان و متخصصین ما در حسابدار آنلاین با تاکید بر اصل رازداری و توجه به محرمانه بودن اطلاعاتی که در جریان ارائه خدمات حرفه‌ای در اختیار آنها قرار می‌گیرد و در جهت تنظیم و ارسال به موقع اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی و بهره‌مندی کامل از معافیت‌های قانونی آن آماده ارائه خدمات به شما مودیان محترم مالیاتی می‌باشند.