حسابدار آنلاین
طعمی متفاوت از حسابداری

تنظیم اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد شرکت‌ها

مطابق با ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.
درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می‌باشد.
درصورتی که مودی از ارائه اظهار نامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند.
زمان تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقوقی که ۲۹ اسفند ماه پایان سال مالی آنها است تا پایان تیرماه سال بعد می‌باشد و مودیانی که در مهلت مذکور و تا پایان موعد مقرر اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود نکنند طبق ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل سی درصد (۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و ده درصد (۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مودیان می‌باشد. حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیر واقعی نیز جاری است.
سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خود اظهاری مودیان مالیاتی، اظهارنامه را در سامانه tax.gov.ir قرار داده است که مودیان محترم مالیاتی، پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی می‌بایست نرم افزار مذکور را دانلود و پس از تکمیل اظهارنامه، اقدام به ارسال نمایند.
جهت ثبت اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی، مودی پس از وارد نمودن نام کاربری، رمز عبور و کد رهگیری سامانه ثبت نام، قادر به بار گزاری اطلاعات هویتی خود در اظهارنامه می‌باشد.
در این رابطه کارشناسان و متخصصین ما در حسابدار آنلاین با تاکید بر اصل رازداری و توجه به محرمانه بودن اطلاعاتی که در جریان ارائه خدمات حرفه‌ای در اختیار آنها قرار می‌گیرد و در جهت تنظیم و ارسال به موقع اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی و بهره‌مندی کامل از معافیت‌های قانونی آن آماده ارائه خدمات به شما مودیان محترم مالیاتی می‌باشند.