حسابدار آنلاین
طعمی متفاوت از حسابداری

تحریر دفاتر قانونی

تحریر دفاتر روزنامه و کل

به موجب ماده ۶ قانون تجارت هر تاجری به استثناء کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه‌ قائم مقام این دفاتر قرار می‌دهد داشته باشد.
۱- دفتر روزنامه ۲- دفتر کل ۳- دفتر دارائی ۴- دفتر کپیه.
با استناد به مواد ۱۱ و ۱۲ قانون فوق دفاتر مذکور در ماده ۶ به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد باید توسط نماینده اداره ثبت شماره گذاری، امضاء و پلمپ شود.
تحریر دفاتر قانونی موضوع ماده ۶ قانون تجارت نیز باید مطابق با آیین نامه تحریر دفاتر قانونی انجام شود و صاحبان مشاغل موظفند آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی را رعایت کنند.
در این رابطه کارشناسان و متخصصین ما در حسابدار آنلاین با تاکید بر اصل رازداری و توجه به محرمانه بودن اطلاعاتی که در جریان ارائه خدمات حرفه‌ای در اختیار آنها قرار می‌گیرد و در جهت انجام به موقع تمامی مراحل آن از تنظیم اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی تا تحریر و تنظیم اسناد مثبته برای تحویل به ممیزین محترم مالیاتی به منظور رسیدگی، شما را همراهی می‌کنند.