حسابدار آنلاین
طعمی متفاوت از حسابداری

استانداردها و گزارش‌های حسابداری

شمارهعنوان استانداردpdf
مفاهیم نظری گزارشگری مالیدانلود
۱ارائه صورت‌های مالی (تجدیدنظر شده ۱۳۹۷)دانلود
۲صورت جریان‌های نقدی (تجدیدنظر شده ۱۳۹۷)دانلود
۳درآمد عملیاتیدانلود
۴ذخایر، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی - تجدیدنظر شده ۱۳۸۴دانلود
۵رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه - تجدیدنظر شده ۱۳۸۴دانلود
۶گزارش‌ عملکرد مالیدانلود
۷حسابداری‌ مخارج‌ تحقیق‌ و توسعه‌ ** این استاندارد حذف شده است **دانلود
۸حسابداری‌ موجودی‌ مواد و کالادانلود
۹حسابداری‌ پیمان‌های‌ بلندمدتدانلود
۱۰حسابداری‌ کمک‌های‌ بلاعوض‌ دولت‌دانلود
۱۱دارایی‌های ثابت مشهود - (تجدیدنظر شده ۱۳۸۶ و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)دانلود
۱۲افشای اطلاعات اشخاص وابسته - تجدید نظر شده ۱۳۸۶دانلود
۱۳حسابداری‌ مخارج‌ تأمین‌ مالی‌دانلود
۱۴نحوه‌ ارائه‌ دارایی‌های‌ جاری‌ و بدهی‌های‌ جاریدانلود
۱۵حسابداری‌ سرمایه‌گذاری‌هادانلود
۱۶آثار تغییر در نرخ ارز (تجدید نظر شده ۱۳۹۱ و اصلاح شده ۱۳۹۲)دانلود
۱۷دارایی‌های نامشهود (تجدیدنظر شده ۱۳۸۶ و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)دانلود
۱۸صورت‌های‌ مالی‌ تلفیقی‌ و حسابداری‌ سرمایه‌گذاری‌ در واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌ - تجدیدنظر شده ۱۳۸۴ و اصلاح شده مهر ۱۳۸۹دانلود
۱۸صورت‌های مالی جداگانه (تجدیدنظرشده ۱۳۹۸)دانلود
۱۹ترکیب‌های تجاری - تجدیدنظر شده ۱۳۸۴دانلود
۲۰سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته (تجدید نظر شده ۱۳۸۹)دانلود
۲۰سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکت‌های خاص (تجدیدنظرشده ۱۳۹۸)دانلود
۲۱حسابداری‌ اجاره‌ها (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)دانلود
۲۲گزارشگری‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌ (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)دانلود
۲۳حسابداری‌ مشارکت‌های‌ خاص‌ (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)دانلود
۲۴گزارشگری‌ مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداریدانلود
۲۵گزارشگری‌ بر حسب‌ قسمت‌های‌ مختلفدانلود
۲۶فعالیت‌های‌ کشاورزیدانلود
۲۷طرح‌های‌ مزایای‌ بازنشستگیدانلود
۲۸فعالیت‌هاى بیمه عمومىدانلود
۲۹فعالیت‌های ساخت املاک (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)دانلود
۳۰سود هر سهمدانلود
۳۱دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شدهدانلود
۳۲کاهش ارزش دارایی‌هادانلود
۳۳مزایای بازنشستگی کارکناندانلود
۳۴رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهاتدانلود
۳۵مالیات بر درآمددانلود
۳۶ابزارهای مالی - ارائهدانلود
۳۷ابزارهای مالی - افشادانلود
۳۸ترکیب‌های تجاری (مصوب ۱۳۹۸)دانلود
۳۹صورت‌های مالی تلفیقی (مصوب ۱۳۹۸)دانلود
۴۰مشارکت‌ها (مصوب ۱۳۹۸)دانلود
۴۱افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر (مصوب ۱۳۹۸)دانلود